Commissie reglementen
 

Speelgerechtigdheid

Golfen bij de A.G.V. Shell

De A.G.V. Shell streeft er naar om voor ieder lid het golfen mogelijk te maken en het plezier in de golfsport te behouden en te vergroten. Dit betekent dat voor beginners en licht geoefende spelers mogelijkheden aanwezig zullen zijn om zich verder in deze sport te bekwamen. Voor gevorderde spelers is het tevens mogelijk om in wedstrijdverband op verschillende banen in Nederland te spelen.

Golfvaardigheid en de A.G.V. Shell
De minimale eis om op wedstrijdgolfbanen in Nederland te mogen spelen, is het GVB. Het bestuur van de A.G.V. Shell ontkomt er niet aan om ook deze minimale eis (GVB) voor deelname aan de Stablefordwedstrijden te stellen.

Speelgerechtigdheid A.G.V. Shell
A) Spelers die in het bezit zijn van het GVB of handicapkaart kunnen meedoen aan:
-alle wedstrijden;
-overige activiteiten.

B) Spelers die in het bezit zijn van een baanpermissie kunnen meedoen aan wedstrijden op de Golfbaan Amsterdam en activiteiten op de oefenbaan

Wedstrijdreglement

1. In de periode van maart tot en met november zullen door de A.G.V. Shell Stableford wedstrijden georganiseerd worden. Leden van de A.G.V. Shell kunnen zich voor deze wedstrijden aanmelden. Aan het SRTCA-Open kunnen ook niet leden (mits werkzaam op het SRTCA) deelnemen, tegen betaling van de greenfee. Indien niet leden, tegen betaling van de greenfee en buiten mededinging, aan A.G.V. Shell-wedstrijden willen meedoen, zal de wedstrijdcommissie in voorkomende gevallen over deze mogelijkheid beslissen.

Indien het wedstrijdbudget ontoereikend blijkt te zijn, houdt de wedstrijdcommissie zich het recht voor een eigen bijdrage per deelnemer te vragen. Dit zal dan tijdig worden aangekondigd in de Tee-Time en bij de aankondiging.

2. In de periode van maart tot en met oktober heeft de A.G.V. Shell op donderdagnamiddag 1˝ uur starttijd op de wedstrijdbaan čn t.b.v. de zomeravondcompetitie (ZAC). Tijdens de ZAC kunnen leden meedoen aan de verschillende spelvormen en (matchplay) competitie die dan georganiseerd worden. Leden dienen zich aan te melden voor deelname aan de ZAC. Aan het eind van het seizoen wordt er een slotavond georganiseerd. Deze slotavond is tegen een eigen bijdrage toegankelijk voor alle leden van de vereniging.

3. Op donderdag mogen A.G.V. Shell-leden die in het bezit zijn van een baanpermissie van de Golfbaan Amsterdam spelen op de wedstrijdbaan of oefenbaan na reservering van een starttijd.  A.G.V. Shell-leden dienen zich te legitimeren met een Shell pasje of wanneer dat niet mogelijk is via een ander identificatiebewijs. [Huisgenoten en introducé(e)-leden zijn niet in het bezit van een Shell-pasje, maar moeten zich anderszins kunnen identificeren, zodat controle aan de hand van de ledenlijst kan geschieden].

Golfbaan Amsterdam is in het bezit van een A.G.V. Shell-ledenlijst.

Stableford wedstrijden

ALV-Reglementen Tee-Time Nr.118 Pagina 2

5. Aanmelden

Leden zullen via de Tee-Time en via e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de eerstvolgende Stableford wedstrijd op de wedstrijdkalender. De leden kunnen hun deelname aan deze wedstrijd telefonisch of via e-mail doorgeven aan de wedstrijdleider. De sluitingsdatum voor inschrijving zal bij de uitnodiging bekend gemaakt worden. Het maximaal aantal deelnemers per wedstrijd is gemaximaliseerd. De eerste aanmeldingen zullen gehonoreerd worden. De boventallige aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst worden geplaatst. De wedstrijdcommissie zal een systeem hanteren waarbij deze wachtlijst eerlijk geďmplementeerd wordt (voor verder uitleg zie bijlage).

6. Afmelden

Indien men onverhoopt niet aan een wedstrijd kan deelnemen dient men zich uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd af te melden. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om, indien geen afmelding heeft plaats gevonden, tot sancties over te gaan. Deze sancties zullen bij voorkeur bestaan uit het innen van de verschuldigde greenfee en/of uitsluiting van volgende wedstrijden.

7. De puntenverrekening bij de Stableford wedstrijden zal geschieden op basis van de geldende handicap 0-45.

8. Op de scorekaart wordt door de wedstrijdcommissie alleen de naam van de deelnemer vermeld. De leden zijn verder zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de scorekaarten. Een correct ingevulde scorekaart bevat:

a) naam speler, b) naam marker, c) playing HCP speler, d) handtekening speler en e) handtekening marker. In het geval dat een Q-kaart wordt gelopen, moeten ook de NGF nummers van de speler EN van de marker vermeld worden. Na afloop van elke Stableford wedstrijd zullen qualifying kaarten worden overgedragen aan de Handicapcommissie voor verder verwerking.

9. De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van een correcte (Stableford)-telling en einduitslag.

10. Per wedstrijd zal in iedere flight een Flight Captain (FC) aangewezen worden. Deze Flight Captain is verantwoordelijk voor de snelheid van de flight in de baan en moet erop toezien dat de etiquette en de spelregels in acht genomen worden.

11. Per wedstrijd zijn er prijzen voor de nummers 1 t/m 3 in de categorie HCP 0-45.

12. Per wedstrijd zal de trofee uitgereikt worden aan de speler met de meeste Stablefordpunten en waar toepasselijk, aan de speler met de beste bruto score.

13. Gedurende het seizoen kunnen er voor twee klassementen punten behaald worden: het Pin-High en het Birdie-klassement. De prijzen behorende bij de klassementen worden op de slotavond van het seizoen uitgereikt. Het Pin-High eindklassement wordt opgemaakt door de punten van de beste vijf Stableford-wedstrijden bij elkaar te tellen.

14. Pin-High punten worden verkregen op basis van de score per Stableford- wedstrijd. Na elke wedstrijd worden de aldus verkregen Pin-High punten aan het klassement toegevoegd.

ALV-Reglementen Tee-Time Nr.118 Pagina 3

15. Het Pin-High klassement kent maar één winnaar. Indien bij gelijke stand na de laatste wedstrijd meerdere spelers aanspraak kunnen maken op de Pin-High trofee, zal een Play-Off gehouden worden om uitsluitsel te geven.

16. Het SRTCA-Open zal vanaf maximaal HCP 36 gespeeld worden. Spelers met een hogere HCP zullen toch vanaf HCP 36 starten. Niet-leden (mits werkzaam op het SRTCA) kunnen aan het SRTCA-Open meedoen na betaling van de greenfee.

17. Wedstrijdleider (WL) en wedstrijdhulp (WH)

De taken van de wedstrijdleider en wedstrijdhulp zijn beschreven in de checklist. Deze bevat tevens het wedstrijdprogramma.

18. De bij de wedstrijd aanwezige wedstrijdleider en de wedstrijdcommissieleden zijn aanspreekpunt bij geschillen tijdens wedstrijden.

Zomeravondcompetitie (ZAC)

19. Er zal getracht worden om de deelnemers aan de ZAC in één groep onder te brengen. Dit kan betekenen dat er vanwege het grote aantal deelnemers afgeweken moet worden van de in eerste instantie aangekondigde wedstrijd/spelvorm. Indien blijkt dat de groep te groot is, zal de ZAC-commissie overgaan het instellen van twee groepen en de ZAC-agenda dienovereenkomstig aanpassen.

20. Via de ZAC-agenda, gepubliceerd in de Tee-Time en gedistribueerd via e-mail, worden de deelnemers op de hoogte gehouden van het type wedstrijd/spelvorm dat per donderdagavond gespeeld zal worden. De spelvormen en data zullen voor het gehele seizoen (herhaaldelijk) gepubliceerd worden.

21. Aanmelding

Deelnemers aan de ZAC dienen zich aan te melden in de week voorafgaand aan de desbetreffende donderdagavondwedstrijd. Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij de organisatie van de desbetreffende ZAC-avond. De startlijst wordt in de loop van de week bekend gemaakt.

22. Indien iemand zich niet heeft aangemeld maar wel aanwezig is, kan men (in principe) achterin meestarten.

23. Afmelding

Indien men onverhoopt niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dient men zich uiterlijk 48 uur vóór de wedstrijd af te melden.

24. Voor de ZAC wordt een apart birdie klassement ingesteld.

Bijlage:

ALV-Reglementen Tee-Time Nr.118 Pagina 4 ALV-Reglementen Tee-Time Nr.118 Pagina 5

Bijlage

Wedstrijd Protocol

Dit protocol geldt alleen bij overtekening van wedstrijdplaatsen.

1. Bij de aankondiging van de wedstrijd wordt het gegarandeerde aantal startplaatsen en de sluitingsdatum vermeld. De sluitingsdatum is definitief, aanmeldingen die na deze datum binnenkomen worden beschouwd als niet gedaan en tellen hier verder niet mee.

2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Bij overtekening worden de laatstaangemelden op een reserve lijst gezet.

3. Afmeldingen, behoudens overmacht, drie dagen voor de wedstrijd bij de wedstrijdleiding melden. Door afmeldingen vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door spelers op de reservelijst. Bij te laat afmelding of wegblijven zonder afmelding wordt de greenfee in rekening gebracht.

4. Van degenen die definitief voor deelname aan de wedstrijd uitgesloten zijn wordt een lijst bijgehouden. De WC zal er naar streven om niemand meer dan een keer per seizoen uit te sluiten.

5. In het algemeen geldt dat aanmeldingen pas na aankondiging van de wedstrijd in behandeling worden genomen. Bij uitzondering kunnen spelers die voor een wedstrijddatum op dienstreis moeten of op vakantie gaan op eigen initiatief een aanmelding naar de betreffende wedstrijdleider sturen, iedereen heeft het jaar programma.

Toelichting

De sluitingsdatum is definitief omdat deze datum met de betreffende golfbaan is afgesproken voor aanmelding van het definitieve aantal spelers. Dit aantal spelers wordt door de meeste golfbanen in rekening gebracht ook als het uiteindelijk toch minder zouden zijn. Alleen als nog wedstrijdplaatsen open zijn, kunnen deze (te) late aanmeldingen gehonoreerd worden.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Een loting zou veel te veel werk voor de wedstrijdleiders meebrengen.

De sanctie van greenfee betalen voor niet of te laat afmelden is al onderdeel van het wedstrijdreglement. Verder is het zo dat je door niet of te laat afmelden iemand die op de reservelijst staat belet om alsnog mee te spelen, hier mag best een sanctie op staan.

Aanmeldingen voor een wedstrijd worden normaliter slechts in behandeling genomen na aankondiging. Of bij uitzondering in de genoemde gevallen. Dit om het geheel voor de wedstrijdleiders een beetje overzichtelijk te houden.

 

A.G.V. - S.H.E.L.L. HANDICAP REGLEMENT

Algemeen

1.     Het EGA Handicap Systeem (inclusief aanvullingen en revisies) van de NGF is van toepassing.

2.     De vereniging definieert drie categorieën spelers:
I GVB’ers en spelers met baanpermissie
II GVB’ers met examen aantekening en AGV-Shell EGA handicappers
III EGA handicappers met thuisclub elders

3.     Voor spelers in categorie I wordt een clubhandicap bijgehouden volgens het NGF systeem. Dit geldt ook voor GVB’ers met examen aantekening welke nog geen EGA handicap gezet hebben. Nieuwelingen die net hun GVB of baanpermissie hebben gehaald spelen voorlopig van handicap 36. Zodra meer bekend is over hun speelsterkte wordt een beginhandicap bepaald.

4.     Spelers in categorie II die een eerste handicap gezet hebben en spelers in categorie III spelen van hun EGA handicap, mits deze niet hoger is dan hun bij de vereniging bekende speelsterkte + 10%.
ALV-Reglementen Tee-Time Nr.118 Pagina 1

5.     De onder art. 3 genoemde spelers die een thuisclub elders hebben spelen van hun AGV-Shell clubhandicap

6.     Voor spelers in categorie II die geen thuisclub elders hebben houdt de vereniging de handicap administratie bij en verzorgt de afhandeling met de handicap autoriteit (NGF).

7.     Alle Q-kaarten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te worden ingeleverd bij de wedstrijdcommissie. Ingeval hieraan niet kan worden voldaan kunnen ze binnen deze termijn worden opgestuurd naar het clubsecretariaat. Spelers in categorie III leveren Q-kaarten in bij hun thuisclub volgens de daar geldende regels.

8.     Het huidige reglement gaat in per 1-4-2004 en vervangt alle voorgaande versies.

Training

Alle informatie over de trainingsfaciliteiten is ook te vinden op de informatieflyer op onze internetsite onder "trainingscommissie.

Informatie mbt het "GVB-traject" is hier te vinden. Zoals bekend bij de meeste AGV leden is een belangrijke doelstelling van de vereniging het in contact brengen van SRTCA-ers met de golfsport en de begeleiding van nieuwe leden bij het behalen van het zogenaamde golfvaardigheidsbewijs (of GVB).
Het golfvaardigheidsbewijs is, zoals de naam al aangeeft, een soort garantie voor de praktische vaardigheid van zijn bezitter. Verder mag worden aangenomen dat de bewuste persoon zoveel kennis heeft van de regels en etiquette van de golfsport dat hij/zij met een redelijke snelheid een rondje kan spelen zonder voor de andere golfers een bron van gevaar en/of ergernis te zijn. In die zin is de vergelijking met het rijbewijs nog niet zo’n gekke, afgezien misschien van de ergernis! Bijna alle golfbanen in Nederland stellen het hebben van het GVB als minimum voorwaarde voor het bespelen van de baan.
Het spreekt voor zich dat het GVB daarom zeer begerenswaardig is.

Bij het GVB examen wordt gekeken of iemand voldoende theoretische kennis heeft van de regels en etiquette zoals ze staan beschreven in het befaamde (beruchte?) regelboekje. De regels worden vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews in samenwerking met de United States Golf Association.

Door de AGV-Shell worden groepslessen georganiseerd in overleg met de golfleraren op de golfbaan Amsterdam. In deze lessen worden de beginselen van de golfswing uitgelegd en gedemonstreerd en kan men het geleerde in de praktijk brengen. Het spreekt vanzelf dat het iedereen vrijstaat om op de golfbaan Amsterdam  dan wel ergens anders zoveel privé-lessen te volgen als hij/zij maar wenst. De groepslessen zijn geen verplichting! Eens per jaar organiseert de AGV een "Regel- en Etiquette avond" waar enkele ervaren leden aan de hand van een groot aantal voorbeelden uitleg geven over deze materie.

Baanpermissie wordt uitsluitend door de pro van de golfbaan Amsterdam verstrekt.

Ballotagereglement

Om de positie van introducés met een directe relatie ten opzichte van SHELL in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, hanteert de ballotagecommissie de volgende criteria in volgorde van importantie, zonder aanzien des persoons.

Een introducélidmaatschap vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap van het lid dat de introducé binnen heeft gebracht aan het eind van het lopende verenigingsjaar. Eenmaal per jaar (september) worden de introducés geëvalueerd en de uitkomst hiervan aan het bestuur aangeboden.
Mocht er door de ballotagecommissie een keuze gemaakt moeten worden tussen introducéleden onderling binnen bovengenoemde categorieën, dan zal het bijzonder belang van het introducélid  voor de vereniging extra meewegen.

De ballotagecommissie
24 maart 2004